Hore

O projekte

Cieľ projektu

Diverzita vytvára kultúru vzájomného rešpektu, dôvery a empatie, ktorá umožňuje zamestnancom a zamestnankyniam byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov. Je tiež efektívnym nástrojom pre budovanie dobrých vzťahov so zamestnancami. Cieľom projektu bolo reagovať na nízku mieru akceptácie inakosti a obmedzené skúsenosti zamestnancov a zamestnankýň s diverzitou na pracoviskách na Slovensku. Projekt PRODISLO sa preto zameral na zvyšovanie informovanosti verejnosti o diverzite, budovanie osvety a povedomia o nediskriminácii na pracovisku, budovanie kapacít zamestnávateľov vytvárať, riadiť a udržiavať skutočnú diverzitu, pravidelne ju merať a hodnotiť jej úroveň na konkrétnom pracovisku.

V rámci projektu sme realizovali