Hore

Index diverzity

 • Index diverzity je inovatívny nástroj na meranie úrovne diverzity na pracovisku v slovenských podmienkach. Je vhodný pre všetkých zamestnávateľov súkromného a verejného sektora bez ohľadu na počet zamestnancov a zamestnankýň, sídlo, vlastnícku štruktúru, sektor a predmet podnikania, obrat tržieb firmy či ročný rozpočet organizácie.
 • Jednotlivé časti Indexu diverzity sa venujú rôznym aspektom diverzity na pracovisku a zohľadňujú zamestnávanie rôznych zraniteľných skupín.
 • Index diverzity obsahuje 34 otázok, na ktoré odpovedáte výberom jednej z ponúkaných možností.
 • Pri jednotlivých otázkach nájdete vysvetlivky, ktoré Vám pomôžu na otázky čo najpresnejšie zodpovedať.
 • Niektoré otázky vyžadujú ľahký výpočet. Pri takýchto otázkach zaokrúhľujte hodnoty namerané vo vašej firme alebo organizácii na jedno desatinné miesto. Otázky, v ktorých sa Index diverzity dopytuje na hodinový príjem, referujú vždy na hrubý príjem.
 • Na vyplnenie dotazníka Indexu diverzity budete potrebovať nasledovné:
  • Základné dokumenty vašej firmy alebo organizácie (napr. stratégie, politiky, pracovný poriadok, interné predpisy zamestnávateľa alebo etický kódex);
  • Základné informácie o zamestnancoch a zamestnankyniach vašej firmy alebo organizácie (napr. počet zamestnancov a zamestnankýň a ich štruktúra podľa pohlavia, veku a pod.);
  • Základné informácie o aktivitách v oblasti diverzity, spoločenskej zodpovednosti alebo zodpovedného podnikania vašej firmy alebo organizácie (napr. podpora alebo zapojenie firmy alebo organizácie do verejnoprospešných projektov a pod.).
 • Celkový počet bodov, ktoré je možné v Indexe diverzity získať je 100.
 • Podľa celkového počtu bodov zaradí Index diverzity Vašu firmu alebo organizáciu do jednej zo štyroch kategórií, a to začiatočník v oblasti diverzity, prieskumník v oblasti diverzity, priekopník v oblasti diverzity alebo šampión v oblasti diverzity.
 • Index diverzity ako nástroj na meranie diverzity na pracovisku predstavuje samohodnotiaci proces, ktorý má najmä motivovať zamestnávateľov prijímať ďalšie opatrenia k zlepšeniu diverzity na pracovisku. Bodové hodnotenie vašej firmy alebo organizácie a zaradenie do jednej zo štyroch kategórií nie sú zverejňované a komunikované externe.
 • Ak sa chcete oboznámiť s celým znením dotazníka pred jeho vypĺňaním, môžete si ho stiahnuť (pdf, docx).
 • Ak potrebujete pomôcť alebo poradiť pri vypĺňaní dotazníka Indexu diverzity, neváhajte sa obrátiť na info@snslp.sk

Vaše údaje

Meno a priezvisko*

Váš e-mail*

Názov spoločnosti*

Pre výber viacerých položiek držte klávesu CTRL

* povinný údaj

Chybova hlaska

Všeobecné informácie

1.

1. Má vaša firma alebo organizácia stratégiu alebo inú politiku riadenia diverzity Stratégia alebo iná politiku riadenia diverzity predstavuje dokument prijatý na úrovni firmy alebo organizácie, ktorý obsahuje jej hodnoty a strategické ciele. Firma alebo organizácia môže mať stratégie a politiky aj pre iné príbuzné témy, napr. politiky pre podporu lokálnych komunít, zmiernenie dopadov na klimatickú zmenu, podporu udržateľného rozvoja či ochranu ľudských práv a pod. na pracovisku.

2.

2. Je vaša firma alebo organizácia signatárom Charty diverzity Slovensko Charta diverzity Slovensko je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu inklúzie a diverzity na pracoviskách. Bola zriadená v roku 2017 a jej podpisom sa firmy a organizácie zaväzujú rešpektovať diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku.?

3.

3. Zriadila vaša firma alebo organizácia konkrétny mechanizmus Mechanizmus pre riešenie podnetov namietajúcich diskrimináciu je transparentný nástroj s nezávislými štruktúrami, prostredníctvom ktorého môže obeť diskriminácie alebo iná osoba (napr. svedok) bezpečne nahlásiť výskyt diskriminácie na pracovisku. Tento mechanizmus zastrešuje všetky procesy súvisiace s riešením sťažnosti – od prijatia, cez skríning, až po vyhodnotenie, výber vhodného riešenia a jeho implementáciu. a postupy pre riešenie podnetov namietajúcich diskrimináciu Diskriminácia má viacero foriem – priamu, nepriamu, nabádanie na diskrimináciu, pokyn na diskrimináciu, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih. Na pracovisku sa možno najčastejšie stretnúť s priamou a nepriamou diskrimináciou, ako aj s rôznymi formami obťažovania z dôvodu pohlavia, príslušnosti k etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie alebo iného postavenia.?

4.

4. Je vzdelávanie o predchádzaní diskriminácie a podpore diverzity na pracovisku zahrnuté do školení a tréningov poskytovaných v rámci interného vzdelávania vo vašej firme alebo organizácii?

5.

5. Podporujú procesy náboru nových zamestnancov a zamestnankýň vo vašej firme alebo organizácii diverzitu na pracovisku a pôsobia preventívne proti možnej diskriminácii?

6.

6. Prezentuje vaša firma alebo organizácia vo svojich externých komunikačných materiáloch, na sociálnych sieťach a webovej stránke rôzne zraniteľné skupiny a používa inkluzívny jazyk?

Ďalej

16%

Rodová diverzita

1.

7. Aké je zastúpenie žien vo vrcholovom manažmente Za vrcholový manažment považujeme jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré riadia alebo kontrolujú firmu alebo organizáciu na najvyššej úrovni. Sú to osoby s oprávnením delegovať právomoci a uvoľňovať finančné prostriedky. Napr. štatutárny orgán (bez ohľadu na názov), správna rada, dozorná rada, predsedníctvo a pod. vašej firmy alebo organizácie v porovnaní s rodovými pomermi v celom pracovnom kolektíve?

Výpočet: 1.krok: vydeľte počet žien vo vrcholovom manažmente celkovým počtom osôb vo vrcholovom manažmente a vynásobte x 100 %; 2. krok: vydeľte celkový počet žien celkovým počtom osôb vo firme/organizácii a vynásobte x 100 %, 3. krok: porovnajte oba podiely ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

2.

8. Aký veľký je vo všeobecnosti Rodový mzdový rozdiel Rodový mzdový rozdiel je vyjadrený ako rozdiel medzi priemerným hrubým hodinovým príjmom zo zamestnania všetkých mužov a žien vo firme alebo organizácii, vyjadrený ako percento z priemerného hrubého hodinového príjmu všetkých mužov zamestnaných vo firme alebo organizácii. vo vašej firme a organizácii?

Výpočet: 1.krok: vypočítajte priemerný hodinový príjem všetkých mužov vo vašej firme/organizácii; 2. krok: vypočítajte priemerný hodinový príjem všetkých žien vo vašej firme/organizácii; 3. krok: vypočítajte rozdiel medzi priemerným hodinovým príjmom mužov a priemerným hodinovým príjmom žien; 4. krok: vydeľte tento rozdiel priemerným hodinovým príjmom všetkých mužov vo vašej firme/organizácii a vynásobte x 100 % ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

3.

9.  Aký veľký je vo vašej firme alebo organizácii rodový mzdový rozdiel vo vrcholovom manažmente?

Výpočet: 1.krok: vypočítajte priemerný hodinový príjem všetkých mužov vo vrcholovom manažmente; 2. krok: vypočítajte priemerný hodinový príjem všetkých žien vo vrcholovom manažmente; 3. krok: vypočítajte rozdiel medzi priemerným hodinovým príjmom mužov a priemerným hodinovým príjmom žien vo vrcholovom manažmente; 4. krok: vydeľte tento rozdiel priemerným hodinovým príjmom mužov vo vrcholovom manažmente a vynásobte x 100 %‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4.

10. Má vaša firma alebo organizácia stratégiu alebo inú politiku pre  podporu rodovej rovnosti Rodová rovnosť znamená rovnaké sociálne postavenie mužov i žien vo všetkých sférach verejného a súkromného života. Jej cieľom je zabezpečenie plnohodnotného spoločenského uplatnenia na základe individuálnych kvalít a schopností. V širšom meradle znamená spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi zohľadňujúc ich špecifické potreby a životné situácie. na pracovisku?

5.

11. Zriadila vaša firma alebo organizácia konkrétny mechanizmus a postupy pre riešenie podnetov namietajúcich sexuálne obťažovanie Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.?

6.

12. Prijala vaša firma alebo organizácia opatrenia podporujúce rodovo vyvážené zastupovanie v rozhodovaní Za rodovo vyvážené zastúpenie v rozhodovaní sa považuje zastúpenie žien alebo mužov v akomkoľvek rozhodovacom orgáne firmy alebo organizácie, ktoré je vyššie ako 40 %, čo predstavuje prah parity.?

7.

13. Vykonáva vaša firma alebo organizácia rodový audit Rodový na pracovisku?

8.

14. Používa vaša firma alebo organizácia rodovo neutrálny jazyk Rodovo neutrálny jazyk je nesexistický a inkluzívny jazyk, ktorého účelom je vyhnúť sa používaniu slov, ktoré sú zaujaté, diskriminačné, ponižujúce alebo naznačujú, že normou je jedno pohlavie či spoločenský rod. V slovenčine ide najmä o nepoužívanie generického maskulínu a pomenovávanie osôb rodovo neutrálnymi pojmami alebo uvádzaním oboch tvarov. a snaží sa prezentovať vyvážené a nestereotypné zobrazenie mužov a žien vo svojich externých komunikačných materiáloch, na sociálnych sieťach a webovej stránke?

9.

15. Zriadila vaša firma alebo organizácia vlastné zariadenie starostlivosti o deti Za zariadenie starostlivosti o deti považujeme jasle, škôlku alebo detský kútik.?

10.

16. Umožňuje vaša firma alebo organizácia, aby zamestnanci a zamestnankyne využívali flexibilné formy práce Medzi flexibilné formy práce patria napr. práca na čiastočný úväzok, zdieľané pracovné miesto, práca z domu/telepráca, práca s pružným pracovným časom, práca s kĺzavým pracovným časom, práca so stlačeným pracovným časom, konto pracovného času a pod.?

11.

17. Aký veľký je vo vašej firme alebo organizácii podiel otcov čerpajúcich materskú a rodičovskú dovolenku na celkovom počte zamestnancov a zamestnankýň na materskej alebo rodičovskej dovolenke?

Výpočet: vydeľte počet otcov čerpajúcich materskú alebo rodičovskú dovolenku celkovým počtom osôb čerpajúcich materskú alebo rodičovskú dovolenku a číslo vynásobte x 100 % ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

12.

18. Vytvorila vaša firma alebo organizácia programy pre udržiavanie kontaktu so zamestnancami a zamestnankyňami počas čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky a po návrate z nej?

Späť

Ďalej

32%

Inklúzia osôb so zdravotným postihnutím

1.

19. Aký veľký je vo vašej firme alebo organizácii podiel osôb so zdravotným postihnutím, a to vo vzťahu k zákonnej povinnosti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím Zákonná povinnosť zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím znamená, že firma alebo organizácia je povinná zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu zamestnancov firmy alebo organizácie.?

Výpočet: vydeľte počet osôb so zdravotným postihnutím pracujúcich vo vašej firme/organizácii celkovým počtom zamestnancov a zamestnankýň a číslo vynásobte x 100 %‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

2.

20. Aké je zastúpenie osôb so zdravotným postihnutím vo vrcholovom a strednom manažmente Stredný manažment je stredná úroveň riadenia hierarchickej firmy alebo organizácie, ktorá je podriadená vrcholovému manažmentu a zodpovedá za líniových manažérov, vedúcich tímov resp. oddelení a/alebo špecializovaných líniových manažérov. Stredný manažment je nepriamo zodpovedný za výkon a produktivitu juniorských zamestnancov. vašej firmy alebo organizácie v porovnaní s celkovým počtom zamestnaných osôb so zdravotným postihnutím?

Výpočet: 1. krok: vydeľte počet osôb so zdravotným postihnutím vo vrcholovom a strednom manažmente celkovým počtom osôb vo vrcholovom a strednom manažmente a vynásobte x 100 %; 2. krok: vydeľte celkový počet osôb so zdravotným postihnutím celkovým počtom zamestnancov a zamestnankýň vo firme/organizácií a vynásobte x 100 %; 3. krok: porovnajte oba podiely‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

3.

21. Aký veľký je vo vašej firme alebo organizácii zdravotný mzdový rozdiel Zdravotný mzdový rozdiel je vyjadrený ako rozdiel medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou bežného zamestnanca a zamestnanca so zdravotným postihnutím ako percento hrubej hodinovej mzdy bežného zamestnanca.?

1.krok: vypočítajte priemernú hodinovú mzdu všetkých zamestnancov a zamestnankýň; 2. krok: vypočítajte priemernú hodinovú mzdu osôb so zdravotným postihnutím vo vašej firme/organizácii; 3. krok: vypočítajte rozdiel medzi nimi; 4. krok: vydeľte tento rozdiel priemerným hodinovým príjmom všetkých zamestnancov a zamestnankýň vo vašej firme/organizácii a vynásobte x 100 %‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4.

22. Prijala vaša firma alebo organizácia primerané úpravy Primerané úpravy sú všetky zmeny týkajúce sa pracovného miesta alebo pracovného prostredia, ktoré sú potrebné na to, aby sa osoba so zdravotným postihnutím mohla uchádzať o pracovné funkcie, vykonávať ich a postupovať v nich alebo absolvovať odbornú prípravu. Napr. inštalácia rampy, zabezpečenie parkoviska či umožnenie práce z domu. na zabezpečenie prístupnosti a bezbariérovosti pracoviska Firma alebo organizácia zabezpečuje bezbariérovosť a prístupnosť pracoviska využívaním univerzálneho dizajnu, t. j. dizajnu produktov a úprav prostredia takým spôsobom, aby ho mohli využívať všetci ľudia bez ďalších adaptácií a úprav. Firma alebo organizácia dbá na všetky aspekty pracoviska, ktoré negatívne ovplyvňujú pohyblivosť a orientáciu osôb v priestore či využívanie ich zručností. vrátane fyzického prostredia, infraštruktúry, IT servisov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím?

5.

23. Má vaša firma alebo organizácia stratégiu pre podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím Stratégiou podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím je samostatnú politiku alebo stratégiu reflektujúcu ustanovenia Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Za takúto stratégiu možno považovať aj iné politiky. Je však potrebné, aby takýto dokument obsahoval, konkrétne opatrenia na podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, napr. plán debarierizácie pracoviska.?

6.

24. Sú materiály, intranet a webová stránka vašej firmy alebo organizácie dostupné vo verziách pre osoby so zdravotným postihnutím Dostupné verzie pre osoby so zdravotným postihnutím znamenajú, že webová stránka firmy alebo organizácie využíva alternatívny text, využíva moduly pre zväčšenia textu, má správny kontrast, audiovizuálne prvky majú titulky, umožňuje využívať jej funkcionality prostredníctvom klávesnice, na prečítanie jej obsahu je dostatok času, má textovú verziu v jednoduchom jazyku, obsah sa zobrazuje predvídateľným spôsobom, je kompatibilná s inými kompenzačnými pomôckami.?

7.

25. Majú zamestnanci a zamestnankyne vašej firmy alebo organizácie prístup ku školeniam, ktoré sú zamerané na začleňovanie a komunikáciu s osobami s rôznymi špecifickými potrebami? Zohľadňuje firma alebo organizácia potreby ľudí so zdravotným znevýhodnením aj pri vývoji a predaji svojich produktov a služieb? Podporuje firma alebo organizácia projekty, asistenčné služby a iné opatrenia na podporu osôb so zdravotným znevýhodnením, a to tak na pracovisku, ako aj mimo neho (napr. dobrovoľnícke a charitatívne akcie a pod.)?

Späť

Ďalej

48%

Veková diverzita

1.

26. Aký veľký je podiel žien vo veku nad 55 rokov Ženy v seniorskom veku nad 55 rokov patria medzi najviac znevýhodnené skupiny na trhu práce. v porovnaní s podielom mužov vo veku nad 55 rokov zamestnaných vo vašej firme alebo organizácii?

1. krok: vydeľte počet žien vo veku nad 55 rokov celkovým počtom osôb vo veku nad 55 rokov pracujúcich vo vašej firme/organizácii a vynásobte x 100 %; 2. krok: vydeľte počet mužov vo veku nad 55 rokov celkovým počtom osôb vo veku nad 55 rokov pracujúcich vo vašej firme/organizácii a vynásobte x 100 %; 3. krok: porovnajte oba podiely‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

2.

27. Aký veľký je vo vašej firme alebo organizácii vekový mzdový rozdiel Wage gap by age is defined as a percentage of a difference between the average gross hourly wage of employees over 55 years of age and the overall average gross hourly wage of all employees.?

1.krok: vypočítajte priemerný hodinový príjem všetkých zamestnancov a zamestnankýň; 2. krok: vypočítajte priemerný hodinový príjem všetkých osôb vo veku nad 55 rokov pracujúcich vo vašej firme/organizácii; 3. krok: vypočítajte rozdiel medzi nimi; 4. krok: vydeľte tento rozdiel priemerným hodinovým príjmom všetkých zamestnancov a zamestnankýň vo vašej firme/organizácii a vynásobte x 100 %‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

3.

28. Má vaša firma alebo organizácia stratégiu alebo programy pre podporu zamestnávania osôb starších ako 55 rokov?

4.

29. Má vaša firma alebo organizácia stratégiu alebo programy zamerané na podporu zamestnávania absolventov a absolventiek bez skúseností na trhu práce?

Späť

Ďalej

64%

LGBTI diverzita

1.

30. Zabezpečuje a poskytuje vaša firma alebo organizácia rodinné benefity aj pre páry rovnakého pohlavia?

2.

31. Podporuje vaša firma alebo organizácia zamestnancov a zamestnankyne z LGBTI komunity LGBTI+ komunita zahŕňa ľudí, ktorí majú inú než heterosexuálnu sexuálnu či romantickú orientáciu, a/alebo inú, než cis rodovú identitu, a/alebo nespadajú do binárneho vymedzenia pohlaví. na pracovisku?

 

3.

32. Podporuje vaša firma alebo organizácia transrodových (trans) zamestnancov a zamestnankyne Trans ľudia alebo transrodoví ľudia sú osoby, ktoré sa nestotožňujú s pohlavím/rodom, ktorý im bol pripísaný pri narodení. na pracovisku? Akceptuje firma oslovovanie v rode, ktorý si trans človek sám zvolí? Je vzdelávanie o trans ľuďoch zahrnuté do vzdelávania k diverzite?

Späť

Ďalej

80%

Etnická a náboženská diverzita

1.

33. Podporuje vaša firma alebo organizácia zamestnávanie osôb z iných ako majoritných etnických alebo náboženských skupín na pracovisku vo svojej stratégii riadenia diverzity alebo v rámci programov pre zamestnávanie ľudí z iných etnických skupín?

2.

34. Zohľadňuje vaša firma alebo organizácia kultúrne a náboženské špecifiká osôb z iných ako majoritných etnických alebo náboženských skupín „mäkkými opatreniami”?

Späť

96%
Chybova hlaska