Hore

O diverzite

ROZMANITOSŤ, ZAČLENENIE A POCIT, ŽE NA PRACOVISKO PATRÍME

Diverzita (rozmanitosť) je akákoľvek dimenzia, ktorou môžeme rozlíšiť skupiny a ľudí navzájom. Ide o vedomé prijatie faktu, že sme ako ľudia rôznorodí v zmysle veku, pohlavia, etnicity, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, vzdelania či národnosti. Rozdiely medzi nami sú viditeľné a neviditeľné. Aj aspekty neviditeľnej diverzity, ako je introvertnosť/extrovertnosť, kognitívna diverzita (rôznorodý spôsob uvažovania), líšiace sa pracovné a životné skúsenosti, či sklon k úzkostiam a psychickým problémom, vystupujú v posledných rokoch do popredia pri aktívnom prístupe k diverzite a inklúzii na pracovisku.

Inklúzia (začlenenie) znamená vytvorenie bezpečného a rešpektujúceho prostredia, ktoré prijíma ľudí takých, akí sú. Predpokladom tejto spoločenskej a kultúrnej akceptácie a rovného zaobchádzania je vzájomné porozumenie a tolerancia. Výsledkom úspešného inkluzívneho prístupu je pocit, že „zapadám“ (anglicky „sense of belonging“). Nie je to len tichá tolerancia inakosti, ale pocit aktívnej podpory, vďaka ktorej môžu ľudia zo seba vydať to najlepšie. Proces inklúzie zapája každého jednotlivca a ľudia sa tak cítia ako dôležitá súčasť firmy alebo organizácie. Tento kultúrny posun vytvára firmy a organizácie s vyššou výkonnosťou vďaka motivovaným pracovníkom a pracovníčkam.

Rovné zaobchádzanie predpokladá zabezpečenie rovnosti príležitostí na pracovisku. Dodržiavanie zásady rovného zaobchádzania spočíva v ochrane pred diskrimináciou a prijímaní opatrení na predchádzanie diskriminácie, rovnom zaobchádzaní so zamestnancami a zamestnankyňami, ako aj zabezpečení rovnosti príležitostí. Zásada rovnakého zaobchádzania nezakladá povinnosť zamestnávateľa postupovať voči všetkým zamestnancom a zamestnankyniam rovnako v každej situácii. Naopak, predpokladá, že v odôvodnených prípadoch zamestnávateľ zohľadní osobitné požiadavky a potreby konkrétneho zamestnanca alebo zamestnankyne (napr. prispôsobí pracovisko jeho/jej zdravotnému stavu).

Manažment diverzity sa opiera o jedinečnosť každého človeka a cielene vytvára stratégie, politiky a programy, ktoré vytvárajú rešpektujúce prostredie. Spoločnosti a organizácie aplikujúce manažment diverzity do praxe idú nad rámec súladu s antidiskriminačnou legislatívou. Svojich rôznorodých zamestnancov a zamestnankyne si vážia, vnímajú a rozvíjajú ich potenciál. Týmto spôsobom prispievajú k lepšiemu fungovaniu organizácie ako celku a dosahujú lepšie výsledky.

VÝHODY PODPORY DIVERZITY A NEDISKRIMINÁCIE NA PRACOVISKU

Chcete sa ďalej vzdelávať o diverzite a získať inšpiráciu pre konkrétne opatrenia na vašom pracovisku? Staňte sa signatárom Charty diverzity -vzdelávacej a networkingovej platformy, ktorá združuje už viac než 100 firiem, organizácií a inštitúcií. Podpisom Charty diverzity sa verejne zaviažete vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné prostredie pre svojich rôznorodých zamestnancov a zamestnankyne.

Chcete pomôcť s nastavením efektívnych opatrení na predchádzanie a riešenie diskriminácie na našom pracovisku alebo sa ďalej vzdelávať v oblasti rovného zaobchádzania a nediskriminácie? Obráťte sa na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – národný antidiskriminačný orgán. Na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa môžu tiež obrátiť zamestnanci a zamestnankyne v prípade, ak sa cítia byť na pracovisku diskriminovaní.